ՏԻՊԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Վեբ կայքի ստեղծման ծառայությունների

«____» ______________20__թ.

«Բետանեթ» ՍՊԸ-ն /այսուհետ՝ Բետանեթ/, ի դեմս ընկերության գործադիր տնօրեն Սամվել Բեկթաշյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «_________________________» ___-ն /այսուհետ՝ Պատվիրատու/, ի դեմս __________________________________, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Բետանեթը Պատվիրատուի հանձնարարությամբ ստեղծում և համաշխարհային ինտերնետ գլոբալ ցանցում տեղակայում է Պատվիրատուի Վեբ-կայքը /այսուհետ՝ Կայք/, որի համար Պատվիրատուն վճարում է սույն Պայմանագրի 3 կետում բերված գնին համապատասխան:

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Հոսթինգ ծառայությունների մատուցման

Սույն հրապարակային պայմանագիրը (հետագայում՝ «Պայմանագիր») սահմանում է «Բետանեթ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (հետագայում՝ «Բետանեթ»)՝ ի դեմս գործադիր տնօրեն Սամվել Բեկթաշյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և սույն Պայմանագրի պայմաններով ծառայություն ստանալու ցանկություն հայտնած ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձի (հետագայում՝ «Պատվիրատու»), մյուս կողմից, («Բետանեթ»-ը և «Պատվիրատու»-ն միասին հետագայում՝ «Կողմեր») պարտականությունները:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Բետանեթը Պատվիրատուի հանձնարարությամբ վերջինիս մատուցում է սույն Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող N1 հավելվածում բերված հոսթինգ ծառայություններից (հետագայում՝ «Ծառայություն») որևէ մեկը, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել դրանք և վճարել դրանց դիմաց:

1.2. Հոսթինգ ծառայության փաթեթն ու մատուցման ժամկետն ընտրվում է Պատվիրատուի կողմից Ծառայության պատվերի ձևակերպման ժամանակ:

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Ինտերնետ համակարգչային ցանցում դոմեն անվանումների գրանցման ծառայությունների մատուցման

Սույն հրապարակային պայմանագիրը (հետագայում՝ «Պայմանագիր») սահմանում է «Բետանեթ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (հետագայում՝ «Բետանեթ»)՝ ի դեմս գործադիր տնօրեն Սամվել Բեկթաշյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և սույն Պայմանագրի պայմաններով ծառայություն ստանալու ցանկություն հայտնած ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձի (հետագայում՝ «Պատվիրատու»), մյուս կողմից, («Բետանեթ»-ը և «Պատվիրատու»-ն միասին հետագայում՝ «Կողմեր») պարտականությունները:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Բետանեթը Պատվիրատուի հանձնարարությամբ վերջինիս մատուցում է սույն Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող N1 հավելվածում բերված դոմեն անվանումների գրանցման ծառայություններից (հետագայում՝ «Ծառայություն») որևէ մեկը, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել դրանք և վճարել դրանց դիմաց:

1.2. Դոմեն անվանումն ընտրվում է Պատվիրատուի կողմից Ծառայության պատվերի ձևակերպման ժամանակ:

1.3. Այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձի դոմեն անվանման տիրապետման իրավունքների փոխանցման դեպքում հայտատուի հետ Պայմանագիրը կնքվում է դոմեն անվանման տիրապետողի հետ կնքված Պայմանագրի գործողության մնացած ժամանակահատվածի համար:

ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

.AM գոտում դոմենային անվան գրանցման ծառայութան

1. Ծառայության հասկացությունը

«Բետանեթ» ՍՊԸ-ն (հետագայում՝ Կատարող) իրականացնում է իր տվյալների շտեմարանում .AM տիրույթում դոմենային անվան գրանցում՝ համաձայն սույն Պայմանագրի և «Ինտերնետ Հանրություն» ՀԿ-ի (այսուհետ՝ ԻՀ) կողմից սահմանված կանոնների (https://www.amnic.net/policy/am/):

2. Ծառայության մատուցումը

2.1. Դոմենային անունը գրանցելու համար ստուգվում է Պատվիրատուի նախընտրած դոմենային անվան գրանցման հնարավորությունը:

2.2. Եթե Պատվիրատուի նախընտրած դոմենային անունը ազատ է գրանցման համար, ապա Պատվիրատուն լրացնում է Կատարողի կողմից սահմանած Հավելվածը և ներկայացնում այն Կատարողին (նշված գործընթացը կարող է իրականացվել նաև առցանց եղանակով «Բետանեթ» ՍՊԸ պաշտոնական https://www.betanet.am/ կայքի միջոցով), ինչի արդյունքում տվյալ դոմենային անունը դառնում է անհասանելի այլ անձանց կողմից գրանցելու համար (այսուհետ՝ դոմենային անվան վավերացում):

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

դոմեն անվանումների գրանցման /անգլերեն լեզվով/

CUSTOMER MASTER AGREEMENT

This Customer Master Agreement is made, entered into and executed on 'Effective Date'

BETWEEN:-

"Betanet" LLC (hereinafter referred to as 'Parent') AND you (hereinafter referred to as 'Customer'). If you are entering into this Agreement on behalf of a company or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to these terms and conditions, in which case the term 'Customer' shall refer to such entity.